Bioloģijas mācību priekšmeta blogs

Dzejas diena 2013

Karjeras nedēļa 2013.gada 07.-11.oktobrī

UNESKO nedēļas pasākums Jēkabpils vakara vidusskolā

Fotokonkurss “Mirklis profesijā”

Konkurss “Mans ūdens stāsts”

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākums Jēkabpils vakara vidusskolā

Dzejas stunda – O.Vācietim – 80!

Konkurss par labāko klases audzināšanas stundu.

Jēkabpils pilsētas 3.zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Tikšanās ar rakstnieku Rolandu Marecki

Skatuves runas konkurss

Eiropas diena

Dalība konferencē „Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze – 2014”